دانلود پاورپوینت بخش های تولیدی کشاورزی - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت بخش های تولیدی کشاورزی - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت بخش های تولیدی کشاورزی - 37 اسلاید

 

 

 

 

بخش های کشاورزی که از دیر بازنقش مهمی در اقتصاد داشته است،در کشورهای توسعه یافته معمولابخش اصلی دراقتصاد را داراست.بطوریکه 60تا90 درصدکل اشتغال را در برمیگیرد. کشاورزی رابعنوان نیروی محرکه رشداقتصادی در مراحل اولیه ی رشداقتصادی دانسته اندو در مراحل بعدی رشد5نقش عمده برای کشاورزی در نظرگرفته اند: